Öz Türkçe Erkek İsimleri 'A Harfi İle Başlayanlar'

A harfi ile başlayan isimler 

ABA: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında 
da kullanılmaktadır. 
ABADAN: 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı 
ABAK: Temiz, iffetli, namuslu kişi 
ABAKA: Yakın akraba, amca çocuğu 
ABAKAN: Alicenap 
ABAKAY: 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan 
ABALA: Abla 
ABAR: (Avar): 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli 
ABAŞ: Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım) 
ABAY: 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici 
ABAKIYMIŞ: Gönül kırıcı, can yakıcı 
ABÇAR-(Avşar): 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar 
ABI: 1- Can, ruh 2- Soyluluk 
ABIÇ: Gönüllü 
ABIDAN: İçli, gönül insanı 
ABIK: İçli, gönüllü 
ABIKAN: Mec.Soylu 
ABIL: Gönüllü, İstekli 
ABINAK: Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan 
ABINÇ(Avunç): Avunç, teselli 
ABIŞ(Apış): Bacağın diz kapağından yukarısı 
ABIŞKA : İçten, içtenlikle çalışan 
ABIZ: Ruhsal, ruhlarla ilgili 
ABİKE: Alicenap, yüksek gönüllü 
ABİN: Mutlu, memnun, hoşnut 
ACAR: 1-Gayretli,Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı 
ACLAN: Açık,Açılan 
ACU-(Acı,Açığ): 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı,aralık 
ACUN: Dünya, yeryüzü 
ACUNAL: birl. Acun/Al (Almak’tan) 
ACUNAY: birl. Acun/Ay/Mec.”Dünya güzeli” 
ACUNLUK: Dünya malı,dünyalık 
ACUNSUZ: Dünya malında gözü olmayan 
AÇA: 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım 
AÇAN: Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi) 
AÇIĞ: 1-Açık,dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş 
AÇIK: (Açığ) Büyük kardeş 
AÇIL: Açık, açılmış 
AÇUK: (Açık) İyi huylu,mülayim 
ADAK: 1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu 
ADAL: Sadık, güvenilir 
ADALAN: Ünlü, şöhretli 
ADALDI: Ünlü 
ADALIR: Ünlü 
ADALMIŞ: Ünlü 
ADAN: Uygunluk, liyakat 
ADANIR: Ünlü 
ADANMIŞ: Adaklı,adak olmuş 
ADAR: Adama eyleminde bulunan 
ADAY: Memnunluk,hoşnutluk 
ABDAN: Ünlü 
ADBERİLGEN: Adına layık ve ününü hak etmiş kişi 
ADIKTI: Ünlü 
ADIN: Ünlü,adı anılan 
ADINÇIĞ: 1-Seçkin,mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka 
ADIÖTE: birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip 
ADIVAR: Ünlü,tanınmış 
ADIYAKŞI: birl. Adı/Yakşı(Adı güzel) 
ADIYAMAN: birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi 
ADIYEKE: birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi 
ADKIR: Aygır,erkek at 
ADMIŞ: Ün almış, tanınmış ADSAY: birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi 
ADSIZ: 1- Fakir,kimsesiz 
AFŞAR (Abçar) 
AFŞIN: Apçın,(Opçın) Zırh,demir örgülü savaş giysisi 
AFTABA: Su ibriği 
AGA (Ağa,Aka): 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert,koruyucu 3-Büyük erkek kardeş,ağabey 
AGOLA: Yönetici,amir 
AGUN: Tatmin,avuntu 
AGUNMUŞ: Avunmuş,sakin 
AĞAÇA: Akça, beyazca, alımlı 
AĞALAK: Oğlak 
AĞALBAY: Muhterem,saygıdeğer 
AĞAN: 1-Yüksek,yukarıda,yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta 
AĞAR: 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş 
AĞARTMIŞ: 1- Namuslu,dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı 
AĞAT (Akat): Namuslu, gönüllü, iffetli 
AĞAYA: Makul,geçerli,uygun 
AĞDUK: Kutsal,muhterem 
AĞICI: Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu 
AĞIÇ: Varlık, hazine,servet 
AĞILGAT: 1-Saygıdeğer 2- Yıldız,gezegen 
AĞIM: Yükseliş 
AĞIR: 1- Ağırbaşlı,olgun 2- Ünlü,saygın 
AĞIRBAŞ: birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü 
AĞIŞ: (Ağıç) Hazine, servet 
AĞIT: Mersiye,ölüm Türküsü,göğe yükselen feryat 
AĞLAMIŞ: Çileli,çile çeken 
AĞMIK: 1- Ünlü,tanınmış 2- Yüksek rütbeli 
AĞRAK: Yükselen,ilerleyen 
AĞRITMIŞ: Mec. Acı kuvvete sahip kişi 
AĞUL: 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy 
AĞUTUR: Yükselten,yukarı çıkaran 
AĞZUKARA: birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi 
AK: 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim,hareketlilik 6-Mec.Namusluluk,iffet ve 
güvenirliğin sembolü 
AKA: Büyük,ulu kişi,saygıdeğer kişi 
AKABA: Yokuş,meyil 
AKAÇ: Akıcı 
AKALIN: bir. Ak/Alın mec. Dürüst,namuslu 
AKAN: 1- Akıcı 2- Yükselen 
AKARCA: Dere,ırmak 
AKAR: Dere,akarsu 
AKARSU: Dere,ırmak 
AKAŞ: birl. Ak/Aş mec.Helal rızk 
AKAY: birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır. 
AKBAŞ: birl. Ak/Baş mec. Dürüst,namuslu 
AKBEL: Dürüst,sözüne güvenilir kişi 
AKBERGÜ: birl. Ak/Vergi fıtrat,huy mec.iyi huylu 
AKÇA: 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para,maliye,hazine 
AKÇALAR: birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım 
AKÇALI: Zengin,mal sahibi 
AKÇALMAZ: birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım 
AKÇIL: 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış 
AKÇIN: Sözüne güvenilen,sağlam kişilikli 
AKÇORA: birl. Ak/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi 
AKEL: birl. Ak/El mec.Dürüst,namuslu 
AKGÜN: birl. Ak/Gün mec. Gelecek,istikbal 
AKHAN: birl. Ak/Han Şamanist gelenekte “İyilik Tanrısı” 
AKI: Eli açık,cömert,zengin gönüllü 
AKIM: 1-Yönelim,yükseliş 2- Akmaktan, akıcı,yayılıcı 
AKIN: 1-Saldırı,hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad 
AKINAY: birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad 
AKINCI: 1- Akın eden,saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan 
kişilere verilen unvan 
AKIŞ: 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet,hazine 
AKKARA: birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü 
AKMAN: birl. 1-Temiz,iffetli 2-Apak,bembeyaz AKOBA: birl. Ak/Oba mec.soylu 
AKSAK: 1-Aksayan,seken 2-Yükselen,çıkan 
AKSOY: birl. Ak/Soy mec.Soylu 
AKŞAMAN: birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte,iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam 
AKŞİT: Yürekli,gözükara 
AKTAN: birl. Ak/Tan seher vakti,şafak 
AKUZ: birl. Ak/Uz (Uzman,usta) 
AKÜN: birl. Ak/Ün mec.Temiz,şöhretli 
AKYOL: birl. Ak/Yol mec.Dürüst,namuslu 
AKYÖN: birl. Ak/Yön mec.Dürüst,namuslu 
AKYÜZ: birl. Ak/yüz mec.Dürüst 
AL: 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış,kızarık 3-El,kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala,alaca 5-Almaktan al 
ALA: Karışık renkli,benekli 
ALABAN (Alban)Timsah 
ALACA: Karışık renkli 
ALAÇUK: Kulübe,baraka,Altay Türklerinde,oda,(Çadırın iç bölmesi) 
ALAGAN: (Algan)Fatih 
ALAGAŞ: Ender rastlanan,nadir 
ALAGÜN: birl. Ala/Gün Gün ortası 
ALAK: Yok edici,öldürücü,alıcı,avlayıcı 
ALAN: 1-Işık,nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan 
ALANÇA: Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge 
ALANGUVA: birl. Ala/Geyik 
Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı 
3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem Ana” sı gibidir. 
ALAR: Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde) 
ALAS (Alaz) Şamanist gelenekte “Ateş Tanrısı’’ 
ALASAYVAN: Şafak vakti,Güneşin doğuşu 
ALASI: Erek,amaç,sahip olunması istenen nesne 
ALATAŞ: birl. Ala/Taş Köz,ateş parçası 
ALAYUNT: birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır. 
ALBA: Yükümlülük,hizmet yükümlülüğü 
ALBAGA: Hasılat,savaş yada av ganimeti 
ALBAN: Haraç,ganimet 
ALBATU: Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi 
ALBENİ: Çekim,cazibe,sempati 
ALCU (Alçu)Alıcı,avcı 
ALÇİÇEK: birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçe karşılığı) 
ALÇİN: Kızıl renkli bir çalı kuşu 
ALÇU (Alcu)1-Algan,Fatih,2-Alcı,Avcı 
ALDI: 1-Öncü,öndeki,selef 2-Algan,Fatih 
ALDUR: Ok atışı,oklayış 
ALEV (Yalav...Yal kökünden)Ateşten çıkan ışık 
ALGAN: Fatih,Fetheden 
ALGAZIN: Yabani vahşi hayvan 
ALGI: 1-Fetih,Almaktan... alım 2- Fehim,algılama 
ALGIN: 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik,bitiriş
ALGIŞ (Alkış): Dua,yakarış,niyaz 
ALGU: 1-Tüm,hepsi 2-Toplum,topluluk 3-Silah 4-Alıcı,avcı 
ALGUR: Sakin,kendi halinde,kendinden emin 
ALGÜN: birl. Al/Gün”...Kazak ve Kırgızlarda,doğum sırasında yaşanan dikkat çekici,unutulmaz günleri 
mecz eder. 
ALICI: Alcu,Avcı 
ALIK: Alıngan,Kırgın 
ALIM: 1-Çekim,Cazibe 2-Vergi,Haraç 
ALIMGA: Yazıcı,(Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi) 
ALIMLI: Çekici,Cazibeli 
ALINAK: birl. Alın/Ak mec.dürüst,namuslu 
ALINCAHAN (Alınçak Han) Oğuzname’ye göre,Türk’ün oğullarından 
ALINÇAK: 1-Çekici,cazip 2- Alıngan,nazik 
ALINGAN: Alınan,incinen,gücenen 
ALK: Bitirmek,yok etmek,sona erdirmek,bitiricilik 
ALKA: 1-Bitirici,yok edici 2-İleri,ilerici 
ALKABÖLÜK: birl. Alka/Bölük..Vurucu Tim 
ALKAN: Alkan,Fatih 
ALKAR: Bitirici,yok edici 
ALKAŞ: Bitirici,yok edici ALKI: Pervasız,vurdumduymaz 
ALKIM: 1-Gökkuşağı 2-Gerdan 
ALKIR: Tamamlayıcı,bitirici 
ALKIŞ: Algış,dua,övme,yüceltme 
ALMA: Elma 
ALMAKAY: Elma yanaklı 
ALMALUK: 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi 
ALMAS: Almaz,nazlı 
ALMILA: Elma 
ALMIŞ: Algan,Fatih 
ALP: Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık, 
gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir. 
ALPAGU: Düşmanına tek başına saldıran kişi 
ALPAGUT: 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi 
ALPEREN: birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı
ALPMAN: Alp gibi Alpçe yaşayan 
ALTAÇU (Altaç): Aldatıcı taktik sahibi 
ALTAMIŞ: Aldatıcı,hileci 
ALTAN: 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı,Şafak 
ALTANURUG: (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan 
ALTAY: 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ 
ALTINDAĞ: birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının,diğer adı. 
ALTU (Aldu): 1-İlk,Birinci 2-Algan,Fatih 
ALTUN: Altın 
ALTUNSABAK: birl. Altun/Sabak(sopa,değnek) 
ALUÇ: 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç 
ALUNGAN: Alıngan,nazlı 
ALUNUR: Nazlı 
ALYU: (Algu) 
T..Çağatay Han’ın torunu 
AMAÇ: (Umaç)Gaye, hedef, beklenti 
AMAN: (YAMAN) Sertlik 
AMGAK: Emek/Zahmet 
ANAÇ: 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken 
ANAGAY: Anaya çekmiş, anaya benzer 
ANASIOĞLU: birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle 
yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından) 
ANAT: 1-Anı,Anılan 2- Yakın,hısım 
ANAZ: Yeğrek, evla, eftal 
AND (ANT) 1-Yemin,söz 2- Yakın akraba 
ANDA: Birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Andalar 
birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.) 
ANDAÇ: Hatıra, anı olsun diye verilip,alınan hediye
ANDARIMAN: Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi 
ANDIR: Anısı ola hatıra 
ANGAY: Anılarına bağlı olan kişi 
ANGI: 1-Anı,hatıra,2-Yetki, yeterlilik 
ANGIM: Mamur, hakim 
ANGIN: Ünlü, anılan, adı duyulan 
ANGIŞ: Ünlü, meşhur 
ANGIT: Yaban ördeği 
ANIK: 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu 
ANLI: 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza 
ANIT: Anı olsun diye yapılan yapı 
ANITGAN: Anıt yapan 
ANLI: Ünlü, tanınan 
ANNAK: Yadigar, hatıra 
ANT: And, Yemin 
ANTLIĞ: And içmiş, Yeminli 
ANUÇUR: Övülmüş, övülmeye layık 
ANUK: Yadigar, hatıra 
ANUŞ: Anış, anma eylemi, anı 
APA: Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da 
kullanılmaktadır. 
APAĞ: Apak, temiz 
APAK: Temiz, namuslu,iffetli 
APATEG: (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi,benzer) ARA: Orta yer, ortalık, boşluk, orta 
ARAL: 1-Ada 2- Aralık,orta, ortalık 
ARAS: 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih,baht 
ARASLAN: Arslan (Çuvaşlarca söylenişi) 
ARAT: Cesaret, yüreklilik 
ARBIŞ: Büyü,efsun 
ARBUZ: Büyü, sihir 
ARCA: 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu 
ARDA: 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden 
ARDALI: (Ardalu) Yönetici, amir 
ARDIÇ: 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü 
ARGA: Zeki, akıllı 
ARGAN : (Arkan) Kement, kement bağı 
ARGATU: Yaban koyunu 
ARGIÇ: 1- Kır, mera 2- Gurur 
ARGIN: 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl 
ARGUN: Pars cinsinden avcı bir hayvan 
ARGUŞ: (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren 
ARGÜDEN: birl. Ar/Güden, Arlı, edepli 
ARI: (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere 
ARICA: Soylu, temiz, iyi huylu 
ARIÇ: Barış, sulh 
ARIĞ (Arı, Arık) 
ARIK: 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı 
ARIL: Arınmış, temiz, pak 
ARIN: Saf, arınmış 
ARINÇ: 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık 
ARINIK: Saf, şeffaf, billur 
ARINMIŞ: Temiz, gönüllü 
ARKIN: 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç 
ARKIŞ: 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile 
ARKUN: Halef, geriden gelen, takipçi 
ARKUY: Siper, mevzi 
ARKUZ: (Arguz) Edepli, iyi huylu 
ARLAĞ: Arlı, edepli 
ARLAT: Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul 
ARMAGUN: Armağan, hediye 
ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)- Hediye 
ARMAN: 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi 
ARPA: 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl 
ARPAD (Arpa) 
ARSİN: (Ersin) Kurtuluş, istiklal 
ARSALAN: Arslan 
ARSLAN: Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözü pekliği sembolize eder. 
ARSLANBALA: birl. Arslan/Bala..Arslan yavrusu 
ARSLANCIK: Küçük arslan..Arslan yavrusu 
ARSLANÇA: Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip 
ARSU: birl. Ar/Su mec. Namuslu, dürüst 
ARSUN: 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu 
ARTAGAN: Bereket, artuk, fazlalık, bolluk 
ARTAM (Erdem) 
ARTIM: Bereket, bolluk 
ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu 
ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mec. Varlık, zenginlik 
ARTUKDOĞAN: birl. Artuk/Doğan 
Kırgızlarda, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan 
ARTUN: Vakarlı, ölçülü 
ARTUR: Cazibeli, çekici, işveli, fettan 
ARTURU: 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk 
ARTUT: Armağan, hediye 
ARVIŞ: Sihir, büyü, tılsım 
ARZIK: Fanatik, bağnaz, sofu 
ASAN: 1- Sağlıklı, zinde 2- Asma eyleminde olan 
ASENA: Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan 
ASIGLI: Faydalı,Gerekli 
ASIĞ (Ası,Asık) 1- Fayda, Çıkar 2-Kar,temettü 
ASPAR (Asbar) Faydalı, işe yarayan ASRAK: Himaye, Koruma 
AŞAN: Aşmak’dan ...mec. Azimli, engel tanımaz 
AŞIT: 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten...İşit, kulak ver 
AŞKAR: 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at 
AŞKIN: 1- Aşmış, üstün, faik,akranlarından ileride olan 2- Melodi,nağme 
AŞUK: 1-Aşık,aşmış, geçmiş 2- Tolga 
AŞULA: Yılmaz irade sahibi 
AŞUR: Aşırmaktan... mec. Yılmaz, gayretli 
ATA: 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök 
ATABAY: birl. Ata/Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen 
bir unvan 
ATAÇ: 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk 
ATADAN: Miras, manevi miras 
ATAERİ: birl. Ata/Eri mec.Atalarına ve geçmişine saygılı 
ATAGÜÇ: birl. Ata/Güç mec. Gücünü atalarından almış
ATAĞ: (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- Atılgan 3- Dağ yolu 4- Çağlayan 5- Bir şahin türü 
ATAHAN: birl. Ata/Han mec. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi 
ATALA: Tanınmış, ünlü ve zengin 
ATALAN: Ünlü, Meşhur 
ATALAY: Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali 
olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var.) 
ATALIK: Miras 
ATALMIŞ: Ünlü, meşhur 
ATAMAN: Ulu, Saygıdeğer kişi 
Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budur. Bir kısmı 
Atman, bir kısmı Otman der. 
ATASAGUN: birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar 
için kullanılmaktadır. 
ATAY: 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum 
ATIGAY: Ünlü, tanınmış 
ATIĞ: Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi 
ATIL: Ünlü, meşhur 
ATILGAN: Atak, gözüpek,cesur 
ATILMIŞ: Atılgan, gözüpek 
ATIŞ: Ünlü, meşhur 
ATİLAY: Türk tarihinin en önemli kişilerinden,Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve 
dilciler pek de anlaşamamışlardır. Benim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş 
olmasından dolayı “İtil/Ay”dır. Ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte 
(Atila,Atilla,Atılay,Atilay,Atalay,Atlıhan vb.) Anlamlar:1- Atacık,babacık 2- İtil ırmağı kenarında 
doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı “İtil” çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla 
Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen “Atzel” den 
ATLIĞ: Ünlü,zengin 
ATMACA: Yırtıcı bir avcı kuş 
ATMAN: Ünlü, saygın 
ATMIŞ: Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.) 
ATSAK: Ünlü, adı duyulan 
ATUK: Bolluk, bereket 
AVAR (Abar) 1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık 
AVAZ: Nara, yüksek perdeli ses, çığlık 
AVCI: Av yapan, avlayan 
AVCIL: Avlayıcı, av işinin uzmanı 
AVGAN: Avuntu 
AVINÇ: Avuntu, teselli 
AVINÇA: Avunç 
AVINGU: Avunç,teselli 
AVLAK: Av yeri, av olanı 
AVKAR: Bozkır bıldırcını 
AVUNÇ: Teselli, avuntu 
AVUÇU: Avunç 
AVUNDUK: Avuntu, teselli 
AVUTMUŞ: Teselli eden 
AY: Dünyamızın uydusu olan gezegen. Ancak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. 
değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri 
erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son 
da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem 
erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır.Ve kız adlarında önemli 
bir konumdadır. AYAĞ (Ayak) 1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir. 
AYANA: birl. Ay/Ana Altay Türklerinin eski tanrıçalarından 
AYAS: Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı 
Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad 
AYATA: birl. Ay/Ata Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı 
AYAZ: 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
AYBAKIM: birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış 
AYBAN: birl. Ay/Ban mec. Debdebe, şaşa 
AYBANDI: birl. Ay/Bandı (Banmak) 
AYBAR: 1-Ay gibi parlak 2- Heybet,heybetlilik 
AYBI: İmdat, medet 
AYBIN: Onur,şeref 
AYÇIL: Ay ışığı, ay pırıltısı 
AYDA: 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek 
AYDABOLDI: birl. Ayda/Oldu mec. Ay parçası 
AYDAN: Ay parçası 
AYDAR: (Aydar Han) saç perçemi, kakül 
AYDIN: 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver 
AYGAN: İçten, samimi, yaren 
AYGAY: Nara, bağırtı 
AYGIN: Sınırsız, uçsuz, geniş 
AYGIR: Erkek at 
AYGIRAG : 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü 
AYGUÇI: Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı 
AYIM: Çekicilik, sempati 
AYIMÇA: Ay parçası 
AYINTAP: Mehtap, ay ışığı 
AYIR: Değişik, farklı, başka, fark 
AYIRBAŞ: birl. Ayır/Baş..Değişim, mübadele 
AYIRT: Fark, farklılık, ayırım 
AYITGU: Temyiz 
AYISIG: birl. Ay/Isıg..Ay ısısı, sıcaklığı 
AYIT: Söylemek, anlatmak 
AYITMIŞ: Söyleyen, bildiren, uyaran 
AYKAÇ: Konuşkan, Konuşmacı, Hatip 
AYKIN: Geniş, ferah, aydınlık 
AYKOYUN: birl. Ay/Koyun 
Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı 
AYLA: 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm 
AYLU (Aylı): Aydan 
AYMA: Duyarsız, başıboş vurdum duymaz 
AYMAN: Aya eş değerde 
AYMAZ: Vurdumduymaz, başına buyruk 
AYRAL: Kuraldışı, istisna 
AYRI: Başka, değişik, farklı 
AYRIÇ: Bölüşüm, taksimat 
AYRIKÇA (Ayıkşa): Derviş, mecnun 
AYRUK: 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin 
AYSELİG (Aysiliğ) birl. Ay/Silig, dürüst, namuslu 
AYTAK: Konuşmacı, hatip 
AYTAR: Haberci, muhbir 
AYTEK: Konuşmacı, hatip 
AYTIN: Aydın, aydınlık 
AYTIŞ: Nutuk, anlatım, hitabet 
AYTIŞAN: Hatip, konuşmacı 
AYTUK: Hatip, konuşmacı 
AYUK: Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer 
AYUR: Konu, bahis, bahse konu olan 
AYÜN: birl. Ay/Ün Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan 
AYZIT: Şamanist gelenekte “ Ay Tanrıçası” 
AZBOY: Heyecan 
AZGIN: Zapt edilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş 
AZLAĞ. Nadir, az rastlanır. 
AZRAK: Nadir, az rastlanır. 
AZUK: (Azuka, Azık): Geçimlik, yiyecek

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.